Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (18 η εκπαιδευτική σειρά)

Κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.6/12135/22-5-2014 (Α.Δ.Α.:ΒΙΙΟΧ-ΨΡΔ) έγγραφο του Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Μελετών της Δ/νσης Εκπαίδευσης της Γενικής Δ/νσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (18η εκπαιδευτική σειρά)», για ενημέρωσή σας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οργανικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στο κοινοποιηθέν έγγραφο.