Πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωσης θέσης 2013-2014

Για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών μας, γνωστοποιούμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών. Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Συνημμένο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (2014)