Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 ?Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου? (A΄ 65)?

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 110/07-05-2014 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 68/2014 με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 ?Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου? (A΄ 65)?, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».