2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης για πρόσληψη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης

Καλούνται όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 111192/Δ2/9-8-2013 Πρόσκληση και περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κυρώθηκε με την  υπ. αριθμ. 138635/Δ2/27-9-2013 Υπουργική Απόφαση, πλην όμως δεν δήλωσαν προτίμηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πρόσληψή τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία πρόσληψής μέχρι και το τέλος του διδακτικού έτους 2013-2014) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Δείτε σχετικά: