Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαήμερη εκδρομή του Γενικού Λυκείου Νυδριού στη Θεσσαλονίκη

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Νυδριού Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ εκδρομής στη Θεσσαλονίκη από 27-30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.

Σύνολο μαθητών : 20, Συνοδοί καθηγητές : 2

Απαιτούμενα δωμάτια

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ

ΔΙΚΛΙΝΑ

ΤΡΙΚΛΙΝΑ

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ

3

2

4

1

Στην προσφορά θα αναγράφεται η ονομασία , η θέση και η κατηγορία του ξενοδοχείου.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Επίσης θα αναφέρονται χωριστά η προσφορά για το λεωφορείο ,για το ξενοδοχείο και απαραίτητα η συνολική προσφορά.

Το λεωφορείο θα μετακινείται κάθε μέρα εντός του νομού Θεσσαλονίκης.

Επίσης απαιτούνται και τα εξής:

  1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης Υ.Π.δ.β.μ.Θ. με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας και δικαιώματος εξωτερικού τουρισμού.
  3. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Σχολείο μας μέχρι και 10 /2/2014 και ώρα 11.00 πμ.

Πληροφορίες: Α. Πολίτης

Δ/νση: Νυδρί Λευκάδας

Τ.Κ.: 31100

Τηλ.: 2645 0 92571

FAX: 2645 0 93214

http://lyk-nydriou.lef.sch.gr

E-mail: mail@lyk-nydriou.lef.sch.gr