Γνωστοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας και ορισμός ημερομη-νίας πρόσκλησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών σε προφορική συνέντευξη

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την αριθ. 21/18-11-2013 Πράξη του:

  • Γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας.
    Ο χρόνος υποβολής τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων) κατά του προσωρινού αξιολογικού πί-νακα ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 22-11-2013 και ώρα 13:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.
  • Ορίζει ημερομηνία πρόσκλησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών σε προφορική συνέντευξη την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 ώρα 09:00 π.μ.

Δείτε σχετικά: Γνωστοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Προσωρινός αξιολογικός πίνακας επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.).