Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του τεχνικού Υπευθύνου (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Κεφαλληνίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

Έχοντας υπόψη:

  1. Την Υ.Α. 92995/Γ7/10-08-2012(ΦΕΚ 2316 τ.Β΄/10-08-2012) ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-ΛΑΓ  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
  2. Το με  αριθμ. πρωτ. 134266/Γ7/23-09-2013,  έγγραφο του Υ.ΠΑI.Θ με θέμα: «Κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
  3. Την ανάγκη κάλυψης της κενής θέσης  του Τεχνικού Υπευθύνου στο  (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Κεφαλληνίας για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εκπαιδευτικούς  του κλάδου ΠΕ19-20 που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και επιθυμούν να τοποθετηθούν στη θέση του Τεχνικού Υπεύθυνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κεφαλληνίας να υποβάλουν αιτήσεις μαζί με βιογραφικό  από Τρίτη 08-10-2013 έως Παρασκευή 11-10-2013 στις Διευθύνσεις Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων νήσων.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις  Δ.Ε., αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να τα αποστείλουν άμεσα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με FAX και ταχυδρομικώς.  FAX: 2661048135

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ