Πρόσληψη 44 ειδικοτήτων ΕΑΕ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 1095 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε την Υ.Α. με αριθ. πρωτ 140617/Γ6/01-10-2013ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΤΣΗ και θέμα: Πρόσληψη σαράντα τεσσάρων(44) ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ- σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και χιλίων ενενήντα πέντε (1095) αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Οι προσληφθέντες προσωρινοί αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. της πρόσληψής τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία μεταξύ 02-10-2013 και 04-10-2013.

Δείτε σχετικά: ΑΔΑ ΒΛΕΖ9-ΤΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕ 2013 14