Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενκού Λυκείου Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2013-201

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ανήκουν οργανικά, κατά προτεραιότητα :
α) στο 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας,
β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του Δήμου Λευκάδας
γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του Νομού Λευκάδας, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 28η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη, σχετική αίτηση για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.
Δείτε: Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενούμενης θέσης Δντή 2ου Λυκείου