ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε μία από τις ειδικότητες του παρακάτω πίνακα , εμπίπτουν σε κάποια από τις  περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο και επιπλέον αν έχουν αποκτήσει δεύτερη ειδικότητα να υποβάλουν Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση εμπίπτουν. Η πρωτότυπη Υ.Δ. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη ΔΔΕ Λευκαδας  μέχρι τη Δευτέρα 15-7-2013 και ώρα 14:00. Παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα έγγραφα.

ΥΠΑΙΘ 93489/Δ2/2013.07.12 – Ενημέρωση για διαθεσιμότητα

Πίνακας Ειδικοτήτων
1. ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. ΠΕ14.01 ? ΙΑΤΡΟΙ
3. ΠΕ14.02 ? ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4. ΠΕ14.03 ? ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5. ΠΕ14.06 ? ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
6. ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7. ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9. ΠΕ18.04 ? ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10. ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11. ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. ΠΕ18.08 ? ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
13. ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14. ΠΕ18.10 ? ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
15. ΠΕ18.11 ? ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
16. ΠΕ18.20 ? ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
17. ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18. ΠΕ18.24 ? ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19. ΠΕ18.25 ? ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20. ΠΕ18.26 ? ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21. ΠΕ18.27 ? ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22. ΠΕ18.29 ? ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
23. ΠΕ18.33 ? ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
24. ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
25. ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
26. ΠΕ34 ? ΙΤΑΛΙΚΗΣ
27. ΠΕ40 ? ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
28. ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
29. ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
30. ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
31. ΤΕ01.12 ? ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
32. ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33. ΤΕ01.19 ? ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34. ΤΕ01.20 ? ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35. ΤΕ01.25 ? ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
36. ΤΕ01.26 ? ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
37. ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
38. ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ? ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
39. ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
40. ΔΕ01.01 ? ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
41. ΔΕ01.02 ? ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
42. ΔΕ01.04 ? ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
43. ΔΕ01.05 ? ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
44. ΔΕ01.08 ? ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
45. ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
46. ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
47. ΔΕ01.12 ? ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
48. ΔΕ01.13 ? ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
49. ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
50. ΔΕ01.15 ? ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
51. ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
52. ΔΕ01.17 ? ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ