Οι Σχολικές Δραστηριότητες είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Δ/νση ΣΕΠΕΔ) στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνουν τις καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες (α) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, (β) της Αγωγής Υγείας και (γ) των Πολιτιστικών Θεμάτων, που είχαν παλαιότερα θεσμοθετηθεί (η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το 1990) για να υπηρετήσουν την εναλλακτική παιδαγωγική.
Σκοπός και αποστολή των Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι να συμβάλουν, μέσα από την προώθηση και την υποστήριξη μεθόδων και στρατηγικών ενεργητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση, στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη.

Σχολικές Δραστηριότητες Δ.Ε. Λευκάδας
Κτήριο Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας (ημιόροφος)
Καραβέλα 11,  Λευκάδα – Τ.Κ. 31100
 26453 62225  tperival@dide.lef.sch.gr