ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για τις συντάξεις του Δημοσίου, η αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρέχει καθημερινά πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Κάνιγγος 29, κατά τις ώρες 8:00 έως και 14:30. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί επίσης καθημερινά Υπηρεσιακό κλιμάκιο με θέσεις εργασίας όπου γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

Για εξειδικευμένα ερωτήματα (προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, αναγνωριζόμενες προϋπηρεσίες κ.λ.π.) οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται κάθε Δευτέρα, και Πέμπτη κατά τις ώρες 11:30 έως 14:30 τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ/νσεις Συντάξεων στα Γραφεία του 6ου και 7ου ορόφου του καταστήματος.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών αποστέλλονται στη Δ 42 Δ/νση Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων, Κάνιγγος 29 ΤΚ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον κανονισμό σύνταξης

(Η υποβολή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 22 του Π. Δ/τος 1041/1979 σε συνδυασμό με την υπ?αρ. Ο-780/444/1986 και Υπ. απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών ΦΕΚ 841/1986 τ. β?).

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει αν ο χρόνος της υπηρεσίας του χρησίμευσε για να πάρει αποζημίωση, αν κατέχει οποιαδήποτε θέση και αν παίρνει ή πήρε άλλη σύνταξη και σε καταφατική περίπτωση τη θέση που κατέχει και το φορέα που συνταξιοδοτείται ή συνταξιοδοτήθηκε στο παρελθόν.
 3. Βεβαίωση για το χρόνο που χρησίμευσε ως προσόν διορισμού , όπου αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
 4. Βεβαίωση υπηρεσίας σε θέση ευθύνης (και πράξεις ανάληψης υπηρεσίας).
 5. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης των τρίμηνων αποδοχών.
 6. Πιστοποιητικό άλλων Υπηρεσιών για τυχόν προϋπηρεσία του υπαλλήλου που παρασχέθηκε σ? αυτές που να έχουν εκδοθεί με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία (αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης). Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από το Γ. Λ. Κράτους πράξη αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (διαδοχική ασφάλιση) να επισυναφθεί και αντίγραφο της σχετικής πράξης καθώς και βεβαίωση του εκκαθαριστικού των αποδοχών περί εξοφλήσεως της συμπληρωματικής εισφοράς ή περί του οφειλομένου υπολοίπου.
 7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α?) στο οποίο να αναγράφεται η στρατιωτική υπηρεσία του υπαλλήλου.
 8. Βεβαίωση του εκκαθαριστικού των αποδοχών από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά οι αποδοχές που έπαιρνε κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία, η ημερομηνία μέχρι την οποία μισθοδοτήθηκε με αποδοχές ενέργειας.
 9. Πίνακας ασφαλιστέων αποδοχών (τρέχουσες και τελευταίας πενταετίας).
 10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής εκδιδόμενο βάσει επισήμων στοιχείων ή τουλάχιστον βάσει ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου (Β. Δ. 805/1969 ΦΕΚ 260 Α) από το οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα της οικογένειας του υπαλλήλου, το έτος γέννησης αυτών και η προσωπική τους κατάσταση (τέκνα έγγαμα ή άγαμα).
 11. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία και εφ?όσον αναγνωρίστηκε ως παράνομη διοικητική πράξη.
 12. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας όπου φαίνεται ο Αρ. Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
 13. Φωτοαντίγραφο διπλής όψεως του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 14. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε το λογαριασμό, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου (ως πρώτο όνομα). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.
 15. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κ.λπ.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).
 16. Βεβαίωση σπουδών τέκνων.