Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συνδικαλιστικές άδειες των Δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών είναι ο Ν. 1264/82 (ΦΕΚ 79τ. Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τους Ν 2224/1994 (ΦΕΚ. 12 τ.Α΄) και ο Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189τ.Α΄).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των προαναφερόμενων νόμων  προκύπτει ότι για τις συνδικαλιστικές άδειες μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2264/1982 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2336/1995, έχει εφαρμογή το άρθρο 18 του Ν. 1264/1982 και συνεπώς στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι 500 και πλέον και ως τρεις (3) αν είναι λιγότερα.