Π.Δ. 28/2014: Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν.
Άρθρα: Χαρακτηρισμός υπεράριθμων και κατάταξη σε πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, Διαδικασία κατάταξης στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων περιφερειακής εμβέλειας, Διαδικασία υποχρεωτικής μετάθεσης σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, Κατάταξη στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας και διαδικασία μετάθεσης, Κριτήρια και μονάδες κατάταξης ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης
Π.Δ. 152/2013: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρα: Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές, Κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας, Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης, Ποιοτικός χαρακτηρισμός και κλίμακα βαθμολόγησης, Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων τμημάτων επιστημονικής ? παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων και διευθυντών και υποδιευθυντών Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών εκπαίδευσης, Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), των υπευθύνων και αναπληρωτών υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), των υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των προϊσταμένων των γραφείων νομικής υποστήριξης, Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, των υπευθύνων και τεχνικών υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των υπευθύνων στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.), καθώς και υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης (Σ.Ε.Κ.) και Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.), Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών, Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών που ασκούν ιδιαίτερα καθήκοντα, Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας, Διαδικασία αξιολόγησης, Έλεγχος των τυπικών στοιχείων στις εκθέσεις αξιολόγησης, Έντυπα Αξιολόγησης ? Τρόπος σύνταξης και τήρησης των εκθέσεων αξιολόγησης, Δικαίωμα ένστασης, αρμόδια όργανα και έκταση ελέγχου, Διαδικασία ένστασης, Αξιολόγηση δόκιμων εκπαιδευτικών και διευθυντών και εκπαιδευτικών των προτύπων πειραματικών σχολείων, Αξιολόγηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους.
Π.Δ. 1/2003: Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Σύνθεση ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, Συγκρότηση και Λειτουργία των συμβουλίων, Αρμοδιότητες, Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών των συμβουλίων.