Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 4 του Υπαλληλικού Κώδικα (=Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26Α /09-02-2007 και σε συνδυασμό με την αρ. 74275/Δ2/10-07-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι εκπ/κοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες μέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ? έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπ/κού.

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

Οι μόνιμοι εκπ/κοί που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, σε Γραφεία Εκπ/σης, εποπτευόμενους φορείς κ.λ.π. δικαιούνται ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι( 74275/Δ5/10-07-2007 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ και άρθρο 48 παράγραφος 1 του Υ.Κ ). Από τη στιγμή που θα επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα , ακόμη κι αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση, για οποιονδήποτε λόγο, της κανονικής τους άδειας της παρ. 1 του άρθρου 48, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής (αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Εκπ/κοί που υπηρετούν με ολική ή μερική διάθεση σε Δ/νση ή Γραφείο Β/θμιας Εκπ/σης

Έως τη λήξη του διδακτικού έτους, δικαιούνται να κάνουν χρήση δέκα (10) ημερών κανονικής άδειας.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20, του Π.Δ. 410/1988 και την με αρ. 24946/Δ2/1-3-2007 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, στους αναπληρωτές καθηγητές μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ μέρες κατά έτος (διδακτικό έτος) για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η άδεια ζητείται με αίτηση από τον Προϊστάμενο που είναι και ο μόνος αρμόδιος να εγκρίνει αυτή την άδεια. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των προτέρων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί, εκ των υστέρων, απουσία του εκπ/κού.