Α΄  Βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄) στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι εκπαιδευτικοί χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Την ειδική αυτή άδεια λαμβάνουν υποχρεωτικά ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια (60) ημερών κατ? έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι (30) εργάσιμες μέρες, κατ? έτος, επιπλέον της  κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.

Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού.

Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Β΄ Βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄) στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου  χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.

Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες το χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που έχουν την ανωτέρω ιδιότητα χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας. Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειαρχών, που δεν έχουν την ιδιότητα του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη ή του Περιφερειακού συμβούλου, χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο.

Η ειδική αυτή άδεια των (30) & (60) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού και χορηγείται επιπλέον των ημερών απουσίας του άρθρου 183 του ανωτέρω νόμου.

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για  αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄) οι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω