Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Υπαλληλικού Κώδικα (=Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26Α /09-02-2007 και σε συνδυασμό με το αρ. 74275/Δ2/10-07-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής  επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις 10 ημέρες το χρόνο. Συμπεριλαμβάνονται και οι βραχυχρόνιες που ζητούνται πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες κι εξετάζονται υποχρεωτικά από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική  Επιτροπή.
Διευκρινίζεται ότι για αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου και ο υπάλληλος παραπέμπεται στις κατά τόπους Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές.
Επίσημες αργίες για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης είναι οι εξής: Η 25η Μαρτίου, η 28η  Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η   Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγ. Πνεύματος και όλες οι Κυριακές.
Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:
α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως 2 ημέρες κάθε φορά κι όχι περισσότερες από 4 ημέρες κατ? έτος,
β)με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού ως 3 ημέρες κάθε φορά κι όχι περισσότερες από έξι κατ? έτος,
γ) με γνωμάτευση του Δ/ντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως 5 ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των 10 ημερών κατ? έτος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 56 του Υ.Κ.)

 • Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας ενημερώνει την υπηρεσία του για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.
 • Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα  από αίτηση  του υπαλλήλου συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλονται εντός 7 ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας.
 • Άδεια διάρκειας πέραν του 1 μήνα για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Πέραν του ενός μήνα χρειάζεται αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς.
 • Υπάλληλος που δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας 6 μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχύχρονες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών. ( 31895/Δ2/19-3-2009, εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ)

Αναπληρωτές – ωρομίσθιοι  εκπαιδευτικοί

Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι  εκπ/κοί , για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, δικαιούνται δεκαπέντε  (15)  ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον από την πρόσληψή τους ( άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 1. Ο υπάλληλος προσκομίζει στο σχολείο γνωμάτευση ιατρού του ΙΚΑ.
 2. Για άδεια τεσσάρων (4) και πλέον ημερών συμπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση του εντύπου της γνωμάτευσης, και παραδίδεται στον υπάλληλο για να τη προσκομίσει στο ΙΚΑ. Αντίγραφο παραμένει στο σχολείο.
 3. Στη συνέχεια ο υπάλληλος θα προσκομίσει στο σχολείο αποδεικτικό στοιχείο για το επίδομα που του κατέβαλε το ΙΚΑ.
 4. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της γνωμάτευσης στέλνεται στο αρμόδιο γραφείο ή τη Δ.Δ.Ε.  για το φάκελο του υπαλλήλου .

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 1. Για τις τρείς πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το Δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
 2. Για το διάστημα από την 4η  μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.
 3. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

– Ο μισθωτός που αδυνατεί να εργασθεί ένεκα σπουδαίου λόγου μη οφειλομένου σε υπαιτιότητά του ( π.χ. λόγω ασθένειας, λόγω άδειας κύησης και λοχείας ) αποτελεί δικαιολογημένο λόγο απουσίας και θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.