Άρθρο 58 Υ.Κ.

Για τη συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική περίοδο.
Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά αν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία  από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί την διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ? όλη την διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σ? αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.
Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης, ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει για χρονικό διάστημα  ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.