ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Α.   Γάμου

Οι εκπ/κοί  έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές  πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου (άρθρο 50 παρ. 1 του ΥΚ για τους μόνιμους και  άρθρο 10 της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ετών 2000 και 2001 για τους αναπληρωτές ). Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου  και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους.
Δικαιολογητικά:
-αίτηση
-ληξιαρχική πράξη γάμου

Β.  Θανάτου

?    Μόνιμοι  εκπαιδευτικοί
Οι εκπ/κοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές  τριών (3) εργασίμων ημερών στην παραπάνω περίπτωση (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ). Συγγενείς έως και β΄βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας

?    Αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2002 και 2003, «Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών».

Δικαιολογητικά:
–    αίτηση
–    ληξιαρχική πράξη θανάτου
–    πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή
–    υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που να αναφέρει τη  σχέση

Γ.  Εκπαιδευτικοί  που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας

?    Μόνιμοι  εκπαιδευτικοί
Δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ( παράγραφος 2 του άρθρου 50 του ΥΚ).
?     Αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί
Δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες μέρες το χρόνο επιπλέον κανονική άδεια, από τις οποίες οι έντεκα (11) με αποδοχές και οι έντεκα (11) χωρίς αποδοχές ( άρθρο 21 του Π.Δ 410/30-08-1988.)

Η εν λόγω  άδεια πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον  υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
?    Γνωμάτευση  της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπ/κοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
?    Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.
Σε περίπτωση πάθησης τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας  και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες μέρες ετησίως.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας.

Δ. Εκπαιδευτικοί  που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας

Ισχύουν ότι και στην προηγούμενη παράγραφο ήτοι στην Γ (παράγραφος 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
?    Στην περίπτωση αυτή ο εκπ/κός θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό  Τμήμα Δημόσιου  Νοσοκομείου.

Ε. Αιμοληψίας

?    Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτοί που μετέχουν σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών ( παρ. 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές μέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο  της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο  ημερολογιακό έτος.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σ? οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων. Σ? αυτές τις περιπτώσεις οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος.

?    Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα τα αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/1687 και το 20784/16-11-1994 έγγραφα του Υπ. Προεδρίας ο αριθμός των αδειών που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί  κατά περίπτωση είναι οι εξής:
–  Εκπ/κός που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούνται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας
– Εκπ/κός που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα επί πλέον.
– Εκπ/κός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπ/κός που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέρα τους ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες

ΣΤ.    Άδεια για  την άσκηση εκλογικού δικαιώματος.

Συνήθως η ειδική αυτή άδεια χορηγείται  με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ  που την ρυθμίζει κάθε φορά.

Ζ.     Άδεια για συμμετοχή σε δίκη.

Όλοι οι υπάλληλοι δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) ημερών κατά περίπτωση, για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου (παράγραφος 1, άρθρο 50  του Υ.Κ. για τους μόνιμους και άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. για τους αναπληρωτές).

Η.     Μηχανογραφική άδεια.

Ο αποσπασμένος εκπ/κός σε Δ/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια  χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά.( παρ. 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ) .

Θ. Ειδική περίπτωση γονικής άδειας, γέννησης τέκνου

Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο  έτος της ηλικίας του (άρθρο 18, του  Ν.3801/2009- ΦΕΚ 163, τ.Α΄, 4.9.2009)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

Σε συνέχεια της αρ. 146303/Δ2/25-11-2009 εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ και μετά τη δημοσίευση του Ν.3878/2010  ( ΦΕΚ 161 τ.Α΄), σύμφωνα με τη παρ. 1 & 3 του άρθρου 12, μεταβλήθηκε το καθεστώς που διέπει την παροχή διευκολύνσεων της υπηρετούντες εν ενεργεία αθλητές εκπαιδευτικούς Α/θμιας &  Β/θμιας  Εκπ/σης.
Στο εξής  και μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης στο εδ. Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3878/2010 ΚΥΑ οι πιο πάνω εκπ/κοί δεν δικαιούνται καμιά ειδική άδεια, με ή χωρίς αποδοχές, περιορισμένης χρονικής ισχύος, συνεχόμενης ή οριζόμενης σε συγκεκριμένες ημέρες  την εβδομάδα για τη διευκόλυνση της αθλητικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3878/2010, ο εκπ/κός ο οποίος είναι μέλος εθνικής αθλητικής ομάδας δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών για «αόριστο χρόνο». Ο ενδιαφερόμενος εκπ/κός που θέλει να κάνει χρήση αδείας άνευ αποδοχών πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Γραφείο Εκπ/σης που ανήκει.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

?    Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Υ.Κ. :
– Επιτρέπεται η χορήγηση στον εκπ/κό, μετά από αίτησή του, άδειας χωρίς αποδοχές εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα  το ημερολογιακό έτος.
– Για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ύστερα από αίτηση του εκπ/κού  και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών
– Εκπ/κός,  του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία  ή φορέα της Ε.Ε  ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
– Στον εκπ/κό που αποδέχεται θέση στην  Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μια ακόμη πενταετία.

Σύμφωνα με τον Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄):
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.  ‘Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.
“Κατ’ εξαίρεση στους Κύπριους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς συζύγους αυτών η άδεια χωρίς αποδοχές μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον σχολικά έτη, στην περίπτωση εγκατάστασής τους στην Κύπρο”.

?    Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Για τους αναπληρωτές εκπ/κούς δεν προβλέπεται άδεια χωρίς αποδοχές. Μόνο στις περιπτώσεις συζύγων, με οποιαδήποτε σχέση κι αν συνδέονται με το Δημόσιο και αν ο ένας από τους δύο υπηρετεί στο εξωτερικό, ο άλλος έχει δικαίωμα να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τριών (3) ετών κατ? ανώτατο όριο, με  σκοπό την συγκατοίκηση. Η άδεια παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού  (άρθρο 24, παρ. 3 του Π.Δ. 410/1988).

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α.  Άδεια  άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
Η άδεια άνευ αποδοχών (σύμφωνα με το άρθρο 53 του Υ.Κ.) συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ.  χορηγείται υποχρεωτικά , χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Η άδεια χωρίς αποδοχές  για ανατροφή τέκνου δεν προσαυξάνεται για κάθε τέκνο κάτω των έξι ετών, αυτό σημαίνει ότι, καθ? όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του, ο εκπ/κός μπορεί να λάβει μόνο δύο έτη αδείας χωρίς αποδοχές συμπεριλαμβανομένης και της άδειας τριών μηνών με αποδοχές (αφορά πολύτεκνους), ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων του.
Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου μπορεί να διακόπτεται, μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ( π.χ. άδεια κύησης, λοχείας,, ανατροφής τέκνου, χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές).

Β. Άδεια με αποδοχές για ανατροφή τέκνου
?    Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.    Διάστημα τριών (3) μηνών τις άδειας χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου παρ. 2 του άρθρου 51 χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου ) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπ/κός έχει κάνει χρήση τις άδειας άνευ αποδοχών τις προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης τις άδειας τις έχει ο τις από τις δύο γονείς.
Η συγκεκριμένη άδεια δίδεται άπαξ καθ? όλη τη διάρκεια τις υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του εκπ/κού, δηλαδή το εν λόγω διάστημα των τριών μηνών χορηγείται μόνο μία φορά, σε συνεχές διάστημα, κι όχι ξεχωριστά για κάθε παιδί άνω του τρίτου.
?    Για λόγους εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από αίτησή της, που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξή της υποχρεωτικά είτε αμέσως μετά τη λήξη τις άδειας λοχείας, είτε με την έναρξη του σχολικού έτους.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
–    Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης
–    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρεται αν οι γονείς έχουν κάνει χρήση τις άδειας άνευ αποδοχών και πόσο διάστημα καθώς και ποιος γονιός θα κάνει χρήση τις εν λόγω άδειας .
–    Βεβαίωση από την εργασία του γονιού που δεν θα κάνει χρήση, αν πήρε και πόσο διάστημα άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου κι ότι δεν έκανε και δεν θα κάνει χρήση τις τριών μηνών  άδειας με αποδοχές.

2.    Ο γονέας εκπ/κός δικαιούται εννέα ( 9 ) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον  δεν κάνει χρήση  του μειωμένου ωραρίου, μέχρι αυτό να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπ/κός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τις δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή τις άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τις δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος τις διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής), καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που αυτή έκανε χρήση. (Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταματήσει να  εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος εκπ/κός αμέσως θα επιστρέφει στην εργασία του).1
-Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά με το αν η σύζυγος έχει κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων τις και αν εργάζεται με  καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.2
-Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.3
1,2,3.  Σε περίπτωση που την εν λόγω άδεια την ζητά ο σύζυγος γονέας

-Διευκρινίσεις :
Σύμφωνα με την αρ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκύκλιο τις ΥΠΕΠΘ, σχετική με άδειες εκπ/κών, σύμφωνα με το Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α /9-2-2007, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α.  ο εκπ/κός  του οποίου η σύζυγος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ( πχ. Είναι αναπληρώτρια εκπ/κός Α/θμιας ή Β/θμιας εκπ/σης) δικαιούται να κάνει χρήση των προβλεπομένων διευκολύνσεων για όσο διάστημα αυτή εργάζεται. Αν η σύζυγος εργάζεται με καθεστώς  μερικής απασχόλησης (π.χ ωρομίσθια) ο σύζυγος εκπ/κός δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.
Β.  Αν η σύζυγος δεν εργάζεται ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση τις δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα τις οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
Γ. Αν η μητέρα ή ο πατέρας εκπ/κός λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Δ. Αν η μητέρα ή ο πατέρας εκπ/κός κάνει χρήση των διευκολύνσεων τις παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 (μειωμένο ωράριο ή άδεια ανατροφής τέκνου εννέα μηνών) και εν τω μεταξύ η σύζυγος κυοφορήσει, από τη στιγμή που υποχρεωτικά θα της χορηγηθεί η άδεια μητρότητας  (κύησης) της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 3528/2007, κανείς από τους δύο γονείς δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των διευκολύνσεων, εφόσον υπολείπονται, του προηγούμενου τέκνου.
Ε.  Αν η μητέρα ή ο πατέρας δεν έχουν κάνει χρήση των διευκολύνσεων τις παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 και εν τω μεταξύ αποκτήσουν νέο τέκνο, κανείς από τους δύο γονείς δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των διευκολύνσεων του προηγούμενου τέκνου.
Στ. Εφόσον η σύζυγος του πατέρα εκπ/κού, στον οποίον έχουν χορηγηθεί οι προηγούμενες διευκολύνσεις, σταματήσει να εργάζεται, τότε  υποχρεωτικά επιστρέφει στην υπηρεσία του και δεν διατηρεί πλέον το δικαίωμα χρήσης των τυχόν υπολειπόμενων διευκολύνσεων.
Ζ . Στην περίπτωση δίδυμης ή πολύδημης κύησης ο γονέας εκπ/κός δικαιούται μόνο μία (1) εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου.
Η. Την άδεια αυτή ή τμήμα της δικαιούνται και οι νεοδιόριστες μητέρες. Όσον αφορά το τμήμα της, οι εκπ/κοί δικαιούνται τμήμα της  εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου αν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα ως αναπληρώτριες. Το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο:
9-0,375 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση (91623/Δ2/12.9.2006, έγγραφο του ΥΠΕΠΘ)
θ. Οι νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννιαμήνου σε άλλο φορέα του δημοσίου, πριν από το διορισμό τους στην εκπ/ση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννιαμήνου για το ίδιο τέκνο.  Εφόσον έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου μέχρι και 2 έτη, τότε το τμήμα τις δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9-0,25 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση, σε περίπτωση που έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου πέραν των 2 ετών, τότε το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 6-0,125 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση
ι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννεάμηνη αυτή άδεια να εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστημα. Κατ? εξαίρεση είναι δυνατή η διακοπή της άδειας ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών μόνο προκειμένου ο εκπ/κός να παρακολουθήσει το σεμινάριο τις υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπ/σης (ΠΕΚ) σύμφωνα με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/26-05-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

?    Αναπληρώτριες
Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπ/κούς χορηγείται μειωμένο ωράριο. Η μείωση ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη ( 116333/Δ2/22-10-2003, εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ).

Γ.  Γονικές
?    Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η συνολική διάρκεια  της δικαιούμενης άδειας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/ Φ.53/12222/ΟΙΚ. 20561 (ΦΕΚ 1613, τ.Β΄, 17.8.2007), καθορίζεται ως εξής:
α.  Ο γονέας εκπ/κός που έχει  ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος,
β.  Ο γονέας εκπ/κός που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης δικαιούται άδεια πέντε( 5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπ/κής βαθμίδας, η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.
Η πιο πάνω άδεια δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να χορηγηθεί στον ίδιο γονέα πάνω από μια μέρα συνεχώς. Η άδεια αυτή χορηγείται στον γονέα εκπ/κό ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται. Σε περίπτωση  διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπ/κό που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπ/σης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς  σταθμούς η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-αίτηση
-υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που κι οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες ( ή ώρες) τις δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει χρήση ο τις γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.

?    Αναπληρωτές καθηγητές
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1483 ( ΦΕΚ 153Α/8-10-1984) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ΠΔ 193/88, δικαιούνται κι αυτοί τις ίδιες μέρες γονική  άδεια  με τις τακτικούς εκπ/κούς.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

?    Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
(άρθρο 60 του Υ.Κ. και διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, με αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-07-2007)
?    Στους εκπ/κούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπ/σης, καθώς και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
?    Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπ/κός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση τις εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ημερών, η προηγούμενη και η μέρα τις εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για την διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπ/κού τις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του.
?    Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τις εκπ/κούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων.
?    Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπ/κών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τις μόνο στην περίπτωση  που οι προβλεπόμενες ημέρες γι? αυτή την άδεια  δεν έχουν εξαντληθεί, διαφορετικά χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
– αίτηση
– βεβαίωση τις σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις

?    Αναπληρωτές- ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με το άρθρο 26  του Π.Δ. 410/30-08-1988 στους  φοιτητές των ανώτατων εκπ/κών ιδρυμάτων  (ΑΕΙ) που υπηρετούν μ? οποιαδήποτε σχέση το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ  χορηγείται κατ? έτος ειδική άδεια εξετάσεων με αποδοχές, επιπλέον της τυχόν δικαιούμενης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κανονικής άδειας με αποδοχές.
– Η διάρκεια της άδειας αυτής ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες συνεχείς ή διακεκομμένες και χορηγείται μόνο την εξεταστική περίοδο Προβλέπονται δύο (2)  ημέρες για κάθε  ημέρα εξέτασης, η  προηγούμενη και η μέρα εξέτασης εφόσον καμία δεν είναι αργία., χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου.
–    Το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται, μετά από αίτηση του εκπ/κού-φοιτητή να χορηγούν, κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, ανάλογο αριθμό ημερών από τη δικαιούμενη κανονική του άδεια με αποδοχές.
–    Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις εξετάσεων για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
– Ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους μόνιμους.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

– Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να  εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Κ.Δ.Δ..Α.) ή για να επιλεγούν  για κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
– Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Υ.Κ. χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα , στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-αίτηση
-αντίγραφο προγράμματος σεμιναρίου
-αντίγραφο αποδεικτικού επιλογής παρακολούθησης του σεμιναρίου  (όπου απαιτείται π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής κατόπιν κλήρωσης),
-αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης (όταν επιστρέψει).

Σε περιπτώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου στο εξωτερικό  απαιτείται άδεια μετάβασης από το ΥΠΕΠΘ