Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινιστικής εγκυκλίου με αρ. πρωτ.(74275/Δ2/10-07-2007) για τη χορήγηση αδειών στους εκπ/κούς ύστερα από την έκδοση του Υ.Κ. ,Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α /9-2-2007. βλ. σχετικά το άρθρο 52) ισχύουν τα εξής:

  • Στις εκπ/κούς , οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρείς (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου  (δηλαδή 4ου  και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο μήνες. Σε περίπτωση πολύδημης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά (1) ένα μήνα για κάθε τέκνο πέρα του της. (Ν. 3801, ΦΕΚ 163/4-9-2009).  Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.
  • Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπ/κούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για  τοκετό και όχι για αποβολή. Είναι αποδεκτό από την ιατρική επιστήμη οτι η διακοπή της κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται αυτόματη ή τεχνητή ενώ μετά την 24η  εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται  πρώιμος ή πρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό  είτε όχι.
  • Στις εκπ/κούς που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών  (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά  την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
  • Σε περίπτωση πολύδημης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του τα.( άρθρο 18, του Ν.3801/2009- ΦΕΚ 163, τ. Α΄, 4-9-2009)
  • Η παρένθετη μητέρα ( φέρουσα ή κυοφόρος) δημ. Υπάλληλος δικαιούται την προβλεπομένη από το άρθρο 52 παρ.1 του Υ.Κ μόνο άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρείς (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η νόμιμη μητέρα δικαιούται τμήμα της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ άδειας μητρότητας, και συγκεκριμένα την άδεια  λοχείας, ήτοι τρεις (3) μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας ( σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/ Φ.53α /1667/οικ./22-12-2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ.).

Αναπληρώτριες , ωρομίσθιες

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του  Ν.2874 (φεκ 286, 29-12-2000) στο οποίο κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η διάταξη του άρθρου 7 της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 23.5.2000, η οποά έχει ως εξής: «χορηγείται μια επιπλέον εβδομάδα στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό ( άδεια λοχείας).

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ? αυτόν τον τρόπο σε 17 εβδομάδες». Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αρ. 116333/Δ2/22.10.2003, εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ: 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του 1993.

Για τη χορήγηση είναι υπεύθυνος ο ασφαλιστικός φορέας, αντίγραφο της άδειας αυτής  προσκομίζεται στο Σχολείο, όπου μαζί με την αίτηση της εκπ/κού διαβιβάζεται στο γραφείο Δ.Ε  που ανήκει το σχολείο


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για άδεια κύησης:

  • Αίτηση
  • Βεβαίωση γιατρού για την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Για άδεια λοχείας:

  • Αίτηση
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

Σύμφωνα  με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του Υ.Κ., σε κυοφορούσες  εκπ/κούς  που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά  από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και  Δ/ντή  δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος