Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 2/8068/0022/8-2-2013: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση αναπληρωτών εκαπιδευτικών
Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που διευκρινίζει ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του Ν.4024/2011 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη.
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.31/1572/2665/28-2-2013: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4024/2011
Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που γνωστοποιεί την άποψη της ΔΙΔΑΔ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την 1.11.2011.
Υπουργείο Παιδείας Φ.361.4/39982/Δ1/22-03-2013: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση
Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που διευκρινίζει θέματα βαθμολογικής / μισθολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την εφαρμογή του Ν.4024/2011.
ΥΠΕΠΘ 93953/Δ2/15-9-2006: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας που ενημερώνει για ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναγνώρισης – μη αναγνώρισης προυπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, όπως μειωμένο ωράριο, αλληλοεπικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα, προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε Υπηρεσίες Κρατών ? μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχολεία του εξωτερικού, σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς