ΔΙΔΑΔ/Φ.31.27/1440/10546/24-12-2012
Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012
Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διευκρινίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος, την ημερομηνία στοιχειοθέτησης του δικαιώματος μείωσης του απαιτούμενου χρόνου βαθμολογικής/μισθολογικής εξέλιξης, την αναγνώριση προυπηρεσίας και άλλα.
Γνωμοδότηση 605/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το αν οι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και έξι (6) ετών αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011, από τον χρόνο απόκτησης του τίτλου, ή από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως και αν υπάρχει διαφοροποίηση για τους ξενόγλωσσους τίτλους, δεδομένου ότι αυτοί κατατίθενται επιπροσθέτως για αναγνώριση στο ΔΟΑΤΑΠ.